นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อความเข้าใจในการใช้บริการบนหน้าเว็บไซต์ www.wreathmala.com ทางเรา ร้านพวงหรีด หรีดมาลา (WreathMala™) ขออธิบายถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท อันประกอบไปด้วยการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูล การเปิดเผย และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด
ก่อนอื่น ทางเราขอแจ้งให้ทราบว่า นโยบายที่จะชี้แจงด้านล่างนี้ ทางเรามีสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม โดยการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ทั้งหมด เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอยู่เสมอ

การเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

เนื่องจาก หรีดมาลา มีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ ทั้งข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ให้ และข้อมูลที่ได้รับจากการประมวลผลของเว็บไซต์ ทั้งหมดถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของทางร้าน โดยเราตระหนักถึงความสำคัญในความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูลที่จะสามารถระบุถึงตัวผู้ใช้งานได้ เราจึงใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลทั้งหมด และข้อมูลจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการบริการลูกค้าเท่านั้น

การรวบรวมและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวบรวมไว้ ได้แก่ ชื่อ, ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี และอีเมล เป็นต้น การเก็บข้อมูลทั้งหมดนั้นก็เพื่อประโยชน์ในการให้บริการลูกค้า เช่น
– เพื่อติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น แจ้งสถานะสินค้า สอบถามความพึงพอใจในสินค้าและบริการ เป็นต้น
– เพื่อจัดส่งสินค้าให้ถึงที่หมาย
– เพื่อการบริการในอนาคต โดยการเก็บบันทึกข้อมูลจะเป็นประโยชน์เมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้าหรือบริการกับเราอีกครั้ง

การเก็บและการใช้งานข้อมูลคอมพิวเตอร์

หรีดมาลา มีความจำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลการสืบค้นบนเว็บไซต์ www.wreathmala.com ของลูกค้า เพื่อประเมินผลและนำมาปรับปรุงเว็บไซต์ รวมถึงสินค้าและบริการ โดยเราจะใช้ข้อมูลนี้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
การบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้มาจากโปรแกรมค้นผ่าน หรือบราวเซอร์ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจจะประกอบด้วยข้อมูล เช่น ประเภทของโปรแกรมที่ค้นผ่าน, หน้าบน www.wreathmala.com ที่ใช้งาน, วันที่ เวลา และระยะเวลาที่ใช้งาน, ข้อมูลที่ค้นหาบนเว็บไซต์ ไปจนถึงเว็บไซต์ที่เยี่ยมชมก่อนเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ฯลฯ

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งสินค้า ทางบริษัทต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้รับผิดชอบการจัดส่ง อันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่ง และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
นอกเหนือจากนั้น ทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของลูกค้ากับบุคคลภายนอก หากไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่เป็นข้อบังคับทางกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น
– คำสั่งศาล หรือหมายศาล กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลนั้น
– จำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน
– ได้รับการร้องขอจากองค์การผู้มีอำนาจของรัฐ ที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้

หรือในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผย เพื่อรักษาความปลอดภัยทางร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินของบุคคล

กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยอันทำให้ข้อมูลเสียหาย

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากกรณีที่ผู้ใช้งานอาจได้รับความเสียหาย อันเกิดจากการจารกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใดก็ตาม และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ

การโฆษณาออนไลน์

หลังจากได้ใช้งานเว็บไซต์ /www.wreathmala.com แล้ว อาจมีโฆษณาของเราไปปรากฏบนพื้นที่โฆษณาของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ผู้ใช้เข้าชมในภายหลัง เนื่องมาจากทางเราใช้บริการโฆษณาติดตามของ Google AdWords Remarketing ซึ่งจะมีการจดจำการใช้งาน โดยจัดเก็บหมายเลขบราวเซอร์ของผู้ใช้ และจัดการให้โฆษณาตามไปปรากฏบนเว็บไซต์อื่นๆ ต่อไป

ทางเราขอชี้แจงว่า หมายเลขบราวเซอร์นั้น ไม่สามารถระบุตัวบุคคล หรือสร้างการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเลือกรับโฆษณาออนไลน์ได้ โดยคลิกไปที่ Google Ad Preferences Page หรือหากไม่ประสงค์จะรับโฆษณา ก็สามารถเลือก Opt out of interest-based advertising entirely by cookie settings

ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ได้แก่ ภาพ ข้อความ เสียง รวมถึงชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ฯลฯ ส่วนประกอบใดๆ ก็ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ www.wreathmala.com ห้ามมิให้ผู้ใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสาธาณะ ดัดแปลง ตัดต่อ จำหน่าย หรือดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์โดยมิชอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางเราเป็นลายลักษณ์อักษร

ทางเราจะดำเนินการตามกฎหมายหากพบว่ามีการกระทำละเมิดสิทธิดังกล่าวข้างต้นทันที

ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียน

หากท่านรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม มีความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของเรา โปรดติดต่อที่ [email protected]