Monthly Archives: September 2021

ความเป็นมาของพวงหรีดดอกไม้สด
อัปเดตข้อมูลใหม่ ปี 2021 พวงหรีดดอกไม้สด จุดเปลี่ยนธรรมเนียมงานศพในเมืองไทย

วัฒนธรรมถือเป็นมรดกตกทอดที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย วิถีชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยหรือเทคโนโลยีอยู่เสมอ ธรรมเนียมปฏิบัติและวัฒนธรรมเกี่ยวกับงานศพเองก็เคยผ่านเหตุการณ์การเปลี่ยนผ่านมาหลายครั้ง หลายหน โดยเหตุการณ์สำคัญที่ หรีดมาลา นำมาเล่าวันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมที่เกิดจาก “พวงหรีด” จากการทิ้งศพไว้ในป่าเรื่อยมาจนถึงการทำพิธีฝังศพไว้กับสิ่งของเครื่องใช้ มนุษย์ในเอเชียอาคเนย์มีการปรับตัวในเรื่องพิธีศพที่ละเอียดมากขึ้น หลังได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธเข้ามาในพื้นที่ ส่งผลให้สังคมพัฒนาตนเองมีระบบการปกครอง และเริ่มจัดการพิธีศพด้วยการเผา โดยพิธีกรรมงานศพในอดีตของคนไทยนั้นมีความเชื่อว่า คนตายนั้นเกิดจากขวัญหลุดออกจากร่าง[...]